Popis projektu (CZ, DE)

Popis projektu (CZ) 

Projekt „Poznáváme vlastní domov“ má za cíl zkoumání historie, zajímavých míst, zvyklostí, tradic a rovněž současnosti. Bude hledat společné kořeny, má umožnit lepší vzájemné poznání a zkvalitnit jazykovou vybavenost na obou stranách hranic. V projektu budou zapojeni žáci z vybraných ročníků (10-12 let) obou škol (Bor, Pleystein) a jejich učitelé. Děti budou pod vedením vybraných učitelů vyhledávat, sbírat a sami vytvářet materiály (text, foto, video, audio) ze svého regionu, ty budou dále zpracovány do elektronické podoby. Prostřednictvím interaktivní tabule vznikne rozsáhlá multimediální prezentace, která bude poté zařazena do běžné výuky. Výstup projektu bude prezentován rovněž prostřednictvím počítačové sítě Internet a nasbírané materiály utvoří také závěrečnou výstavu. Součástí projektu jsou plánovaná společná setkání (min. 1x za každé pololetí), která budou tématicky zaměřená především na společnou historii a její poznání. Přibližný počet účastníků projektu bude 150 dětí z každé strany (dle zapojených ročníků). Projekt poběží během školního roku 2008/2009 (tj. od 1. září 2008 a ukončen bude 31. srpna 2009). Na tento projekt bude navazovat další ze strany bavorského partnera.

 

Popis projektu (DE)

 

Das Projekt „Wir erkennen die eigene Heimat“ hat ein Ziel : die Erforschung der Geschichte, interessanter Plätze, Bräuche, Traditionen und auch der Gegenwart. Das Projekt wird gemeinsame Wurzeln suchen, es soll besseres gemeinsames Erkennen ermöglichen und die Sprachkenntnisse an beiden Seiten der Grenze verbessern.

Am Projekt werden sich Schüler bestimmter Jahrgänge ( 10 bis 12 Jahre ) von beiden Schulen ( Bor, Pleystein ) und ihre Lehrer beteiligen. Die Kinder werden unter der Führung dieser Lehrer Materialien (Text, Foto, Video, Audio) aus ihrem Region suchen, sammeln und selbst bilden. Die werden dann weiter elektronisch verarbeitet. Mit dem Aktivboard entsteht dann grosse multimediale Präsentation, die dann im Unterricht benutzt wird. Das Projekt wird auch durch das Computernetz Internet präsentiert und die gesammelten Materilalien bilden am Schluss auch eine Ausstellung. Zum Projekt gehören auch geplante Zusammentreffen (mindestens einmal jedes Halbjahr). Sie sind thematisch vor allem auf die gemeinsame Geschichte und ihr Kennenlernen konzentriert. Dier Zahl der Teilnehmer ist ungefähr 150 Kinder von jeder Seite. Das Projekt läuft durch das Schuljahr 2008-2009 (das heisst vom 1.September 2008 und endet am 31.August 2009). Auf dieses Projekt wird ein anderes an der Seite des bayerischen Partners anknüpfen.

Dodatek

Trvání projektu bylo prodlouženo do konce roku 2009. Plánovaná setkání a další aktivity projektu proběhnou v prvním pololetí školního roku 2009/2010.